กิจกรรมบรรยาย เรื่อง “การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra และบริการของหอสมุดฯ” วันที่ 4 ก.ค. 65

ข่าวกิจกรรม

ห้องสมุดสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง “การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra และบริการของหอสมุดฯ” โดยวิทยากร คุณธัญญาดา ดวงมณี ตำแหน่ง บรรณารักษ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากรสถาบันฯ ฟังบรรยายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการห้องสมุดของสถาบันฯ การนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra มาใช้เพื่อจัดทรัพยากรภายในห้องสมุดเข้าสู่ระบบ Sierra รวมถึงการบริการของหอสมุดฯ ในการค้นทรัพยากรทั้งรูปแบบฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ บริการส่งหนังสือต่างวิทยาเขตและต่างมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการทำงานและการทำวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร

Views : 207 views