STEM & Robotics Camp สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนทวีธาภิเศก วันที่ 12-15 มี.ค. 2565

อบรม/บริการวิชาการ

✒️สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp” คอร์สปูพื้นฐานไมโครบิตและการประยุกต์ใช้สําหรับโครงงานวิทยาศาสตร์และของเล่นไมโครบิต (Fundamental Micro:Bit and its Applications for Science Projects and Micro:Bit Toys) วันที่ 12-15 มี.ค. 2565

📌ทีมวิทยากรนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์ ดร. ติณณภพ แพงผม อาจารย์ประจำสถาบันฯ และคุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร นักวิทยาศาสตร์ มาให้ความรู้น้องๆ เกี่ยวกับการฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงาน LED ระบบเซนเซอร์ และระบบขับเคลื่อนของบอร์ดไมโครบิต และท้ายสุดน้องๆ สามารถออกแบบ และสร้างสรรค์ชิ้นงาน จากบอร์ดไมโครบิตได้ด้วยตัวเอง ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12-13 มี.ค. 2565  สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 14-15 มี.ค. 2565 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Views : 55 views