ต้อนรับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการจัด Road Show 21 มิถุนายน 2562

ข่าวกิจกรรม

รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้การต้อนรับ กล่าวเปิดงาน และร่วมฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากทีมสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INT) ในหัวข้อ แนวทางเกี่ยวกับการรับทำวิจัยและบริการทางวิชาการ (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561) โดย ศ. ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และทีมงานบริการวิจัยและวิชาการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด แนวทางขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ ขั้นตอน การคำนวณงบประมาณ การจัดทำสัญญาหรือข้อตกลง การรับและเบิกจ่ายเงิน การจัดทำรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น.

Views : 33
Please follow and like us: