ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ข่าวกิจกรรม

รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ณ วัดนวลนรดิศ วรวิหาร วันที่ 30 ตุลาคม 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ให้มหาวิทยาลัยมหิดล นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดนวลนรดิศ วรวิหาร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ ผู้บริหารส่วนงาน บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธี ณ วัดนวลนรดิศ วรวิหาร วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก https://mahidol.ac.th/th/2020/mahidol-katin2563/

Views : 28
Please follow and like us: