จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 59 – นวัตกรรมจากสถาบัน

Newsletters

การเคลือบพื้นผิวให้มีความเป็น hydrophobic ด้วย silica aerogel

สุพรรณ ยอดยิ่งยง
ดาราภรณ์ เตรียมโพธิ์
ชนาภัทร อัมรินทร์พรชัย
ฐิติรัตน์ ปิยวงศ์สิริ
Tshering Nidup

     

          ซิลิกาแอโรเจลเป็นวัสดุแข็งที่มีรูพรุนในระดับนาโนเมตร มีความหนาแน่นต่ำ เป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี และสามารถสังเคราะห์แบบมีความเป็น hydrophobic สูงได้ งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาการเคลือบพื้นผิวเพื่อเพิ่มความเป็น hydrophobic เพื่อทำให้พื้นผิวดังกล่าวไม่ชอบน้ำ ด้วยการใช้ hydrophobic silica gel เป็นวัสดุช่วยเพิ่มความเป็น hydrophobic แทนการใช้ silica aerogel powder ซึ่งมีปัญหาเรื่องฝุ่นในระหว่างการใช้งาน โดยในการทดลองได้ใช้ Dow corning 2405, Dowsil Z-6137 และ Tetraethyl orthosilicate (TEOS) เป็นสารช่วยยึดระหว่างอนุภาค silica aerogel กับพื้นผิวต่าง ๆ ผลจากการทดลองพบว่า เพื่อเพิ่มปริมาณของ  Z-6137 และ TEOS อนุภาค silica สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีขึ้น สามารถทนต่อการเช็ดถูได้มากขึ้น แต่ก็มีผลทำให้ความเป็น hydrophobic ลดลงตามปริมาณ silane ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังแสดงในรูปที่ 1, 2 และ 3

รูปที่ 1 ผลค่ามุมสัมผัสของหยดน้ำ (Water contact angles) ของสารเคลือบที่ผ่านการทดสอบการขัดสี (Abrasion Test) และมีปริมาณ silane (Z-6137) ต่างกัน
รูปที่ 1 ผลค่ามุมสัมผัสของหยดน้ำ (Water contact angles) ของสารเคลือบที่ผ่านการทดสอบการขัดสี (Abrasion Test) และมีปริมาณ silane (Z-6137) ต่างกัน
รูปที่ 2 ผลค่ามุมสัมผัสของหยดน้ำ (Water contact angles) ของสารเคลือบที่ผ่านการทดสอบการขัดสี (Abrasion Test) และมีปริมาณ TEOS ต่างกัน
รูปที่ 3 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope, SEM) ของฟิล์ม หลังผ่านการทดสอบการขัดสี (Abrasion Test) โดย (a) = 0.5% TEOS และ (b) = 1.5% TEOS

ที่มา: Piyawongsiri, T.; Ammarinponchai, C.; Yodyingyong, S.; Nidup, T.; Triampo, D. Durable Superhydrophobic Silica Aerogel Coating from Hydrophobic Gel Synthesis. Key Engineering Materials 2019, 824, 156-162.

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 62 views