จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 62 – ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

Newsletters

รูปแบบของการพัฒนาความคิดคำนวณในขณะที่แก้ไขกิจกรรมการเขียนโปรแกรมแบบถอดปลั๊กด้วยวิธีการ 3S สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี
ดร.อริญชยา ตรีคุณประภา

         การใช้กิจกรรมการเขียนโปรแกรมแบบถอดปลั๊กเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณ (CT) ในหมู่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้กลายเป็นที่นิยม ประโยชน์ของการใช้การเข้ารหัสแบบถอดปลั๊กเกี่ยวข้องกับการใช้งานที่ประหยัดต้นทุน ความสามารถในการส่งเสริมแนวคิดวิทยาการคอมพิวเตอร์ และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และธรรมชาติของการเรียนรู้ที่กระตือรือร้นผ่านการทำงานร่วมกัน อย่างไรก็ตามมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับการตรวจสอบเชิงคุณภาพเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เรียนพัฒนาทักษะ CT ของผู้เรียนในขณะที่เขียนโปรแกรมแบบถอดปลั๊ก ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเขียนโปรแกรมแบบถอดปลั๊กเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นที่จะต้องมีแนวทางจัดการเรียนที่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยเรื่องนี้จึงได้พัฒนาหลักการดังกล่าว เรียกว่า 3S model เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

        วิธี 3S เป็นส่วนสำคัญของเกมทั้งหมด: ตรวจสอบตัวเอง (เป็นคู่), แก้ปัญหาตัวเอง (เป็นคู่), และการได้รับข้อแนะนำเพื่อคิดต่อยอดจากผู้สอน โดยการทำกิจกรรมนี้จะจัดผู้เรียนเป็นคู่ ก่อนดำเนินการภารกิจผู้เล่นสองคนต้องแยกบทบาทให้ชัดเจน

กระบวนการตรวจสอบตัวเอง (Self-check)
        ผู้เล่นคนที่หนึ่งจะการอ่านรหัสที่จัดเรียงในอัลกอริทึมและอีกหนึ่งคนจะต้องปฏิบัติตาม ด้วยวิธีนี้ผู้เล่นสามารถตระหนักได้ด้วยตัวเองว่าพวกเขาทำภารกิจได้ตามที่คาดหวังหรือไม่ หากพวกเขาสามารถทำภารกิจให้สำเร็จ พวกเขาสามารถทำภารกิจต่อไปได้ อย่างไรก็ตามหากพวกเขาไม่สามารถทำได้พวกเขาต้องระบุว่าส่วนใดที่ทำให้มันไม่สำเร็จ ซึ่งจะเป็นกระบวนการถัดไป

กระบวนการแก้ปัญหาตัวเอง (Self-debug)
        ผู้เล่นทั้งสองจะช่วยกันดัดแปลงบางส่วนในอัลกอริทึม ซึ่งสามารถช่วยให้ภารกิจเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในคู่ของตนก่อน เมื่อดำเนินการแก้ไขแล้ว ผู้เล่นสามารถทำการตรวจสอบตนเองอีกครั้ง พวกเขาสามารถทำภารกิจต่อไปได้ หากยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง กระบวนการที่สามจะเข้ามามีบทบาท

การได้รับข้อแนะนำเพื่อคิดต่อยอดจากผู้สอน (Scaffolding)
        กระบวนการนี้ต้องอาศัยการแนะนำจากผู้สอนหรือผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีสามารถ ในการช่วยถามคำถามเพื่อนำทางผู้เล่นให้คิดว่าพวกเขาควรทำอะไรเพื่อให้แก้ไขได้ หรือสิ่งที่พวกเขาทำผิด อย่างไรก็ตามผู้อำนวยความสะดวกจะต้องให้การสนับสนุนตามความจำเป็นและต้องไม่บอกผู้เล่นโดยตรงถึงวิธีการทำภารกิจให้สำเร็จ เมื่อใดก็ตามที่นักเรียนพบข้อข้องใจผู้อำนวยความสะดวกจะไปช่วยโดยถามก่อนว่าอุปสรรคที่เจอคืออะไร สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการสังเกตหรือเรียกความสนใจจากนักเรียนเอง จากนั้นผู้อำนวยความสะดวกให้นักเรียนอธิบายแนวคิดของวิทยาการคอมพิวเตอร์ว่าพวกเขาคิดว่าอาจเกี่ยวข้องกับภารกิจเฉพาะนี้ หลังจากนั้นผู้อำนวยความสะดวกจะกระตุ้นให้นักเรียนคิดว่าแนวคิดวิทยาการคอมพิวเตอร์ใหม่ที่นำมาใช้ในการแก้ภารกิจนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ ซึ่งผู้อำนวยความสะดวกให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับจุดประสงค์หลักของภารกิจในแง่ของแนวคิดที่นำเสนอใหม่โดยไม่บอกพวกเขาโดยตรงว่าต้องทำอะไรกับอัลกอริทึม

        การศึกษาครั้งนี้จึงได้พัฒนากิจกรรมการเขียนโปรแกรมแบบถอดปลั๊กโดยใช้ผังงานเพื่อสอนแนวคิดเชิงวิทยาการคำนวณให้กับนักเรียนมัธยม และเพื่อส่งเสริมทักษะ CT ของพวกเขา กิจกรรมประกอบด้วยห้าภารกิจที่ครอบคลุมแนวคิด sequence, repetition, input & variable, condition, and loop with condition การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการกับนักเรียน 120 คนที่มีส่วนร่วมในการบันทึกวิดีโอและสังเกต การวิเคราะห์เฉพาะเรื่องพบว่ารูปแบบของการพัฒนา CT เริ่มจากการพัฒนาเริ่มแรกไปจนถึงการพัฒนาบางส่วนและขั้นตอนการพัฒนาเต็มที่ตามลำดับ ขั้นตอนต่าง ๆ นั้นมาจากความสามารถที่แตกต่างกันในการนำแนวคิดวิทยาการคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จด้วยทักษะการแสดงออกทาง CT ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้การศึกษายังเสนอวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ 3S เพื่อส่งเสริมการพัฒนา CT self-check, self-debug และ scaffolding ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้แบบจำลอง 3S ที่รวมเข้ากับกิจกรรมการเขียนโปรแกรมแบบถอดปลั๊กสำหรับการพัฒนา CT ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา

 

อ้างอิงจากบทความ
Threekunprapa, A. & Yasri, P. (2020). Patterns of Computational Thinking Development while Solving Unplugged Coding Activities Coupled with the 3S Approach for Self-Directed Learning. European Journal of Educational Research, 9(3), 1025-1045

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 44 views