จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 62 – สาระน่ารู้ 4

Newsletters

SciVal ใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์: Overview (ตอนที่ 2)

อัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง

       หลังจากที่เราทราบมาแล้วว่า Scival (https://www.scival.com) เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย สำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นหลักในตอนที่ 1 และด้วยฟังก์ที่หลากหลายของ Scival ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ข้อมูลได้ตามความต้องการ ดังรายละเอียดแถบเมนูหลักๆ ดังนี้

 • Overview (แสดงประสิทธิภาพของการวิจัย)
 • Benchmarking (การเปรียบเทียบสมรรถนะผลงานวิจัยระหว่างสถาบัน)
 • Collaboration (ข้อมูลความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและองค์กรต่างประเทศ/ในประเทศ)
 • Trends (ข้อมูลแนวโน้มการวิจัย)
 • Reporting (การแสดงผล)

ในตอนที่ 2 เราจะมารู้จักกับเมนูที่เรียกว่า Overview ซึ่งเป็นเมนูที่การแสดงภาพของประสิทธิภาพการวิจัยในภาพรวมของสถาบันการศึกษา ประเทศ หัวข้องานวิจัย และอื่นๆ ตามที่ได้เลือกไว้

 1. Overview Tab แสดงข้อมูลโดยสรุประหว่างสถาบันการศึกษา ประเทศ หัวข้องานวิจัย และอื่นๆ ตามที่ได้เลือกไว้
 1. แถบตัวเลือกของประเภทการวิจัยที่ต้องการค้นหา หรือจัดกลุ่ม ช่วยให้สามารถเลือกหน่วยประเภทงานวิจัยได้จาก
  – Institutions and Groups สถาบันการศึกษา และกลุ่มของสถาบันการศึกษา

  – Researchers and Groups นักวิจัย และกลุ่มของนักวิจัย
  – Countries and Groups ประเทศ และกลุ่มของประเทศ
  – Research Areas and Groups สาขาวิชาของงานวิจัย และกลุ่มของสาขางานวิจัย
 1. ขอบเขตของระยะเวลาที่ต้องการ (ปีค.ศ.ที่ตีพิมพ์) และตัวกรองของสาขาวิชา สามารถเลือกสาขาวิชาจากตัวเลือกทั้งหมด 27 สาขาวิชาในฐานข้อมูลของ Scopus All Subject Journal Classification(ASJC)
 2. ภาพรวมของตัวเลือกของประเภทการวิจัยที่ต้องการค้นหา หรือจัดกลุ่ม และตัวเลือกของรูปแบบตัวชี้วัด แสดงรายละเอียดเพื่อให้สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เลือกได้ เช่น
  – Scholarly Output แสดงผลงาน Publication ตามจำนวนปีที่ต้องการ/รายละเอียดของผลงานที่ตีพิมพ์ม

  – ข้อมูล Citation Count, Citation per Publication รวมถึง ค่า H-index
  – ข้อมูล Publications by Subject Area
  – ข้อมูล Research Topics & Topic Clusters
  – ข้อมูล Collaboration, Authors (for Institutions and Research Areas), Institutions (for countries)
  – ข้อมูล Economic Impact
  – ข้อมูล Societal Impact (for institutions)
  – ข้อมูล Awarded Grants (for institutions and countries)

        ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ข้อมูลได้ตามความต้องการ และสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงแผน กลยุทธ์หรือกำหนดนโยบายในการดำเนินงานวิจัย ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการดำเนินงานวิจัยของส่วนงาน รวมถึงเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยทั้งในและนอกประเทศ และยังมีเมนูอื่นๆ ที่น่าสนใจและมีความหลากหลายสามารถติดตามในตอนต่อไปในฉบับหน้านะคะ 

ที่มา
https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/11299-scival
https://www.research.chula.ac.th/
https://op.mahidol.ac.th/ra/research_info/research_info_scival/

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 105 views