ร่วมงานแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ข่าวกิจกรรม

รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องโถง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น.

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานพระราชานุญาติให้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดให้มีพิธีเททองพระพุทธมหิดลมงคงปัญญาญาณและพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอก และสาธารณชนทั่วไปรับทราบและมีส่วนร่วมในโครงการฯ มหามงคลดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลจึงจัดงานแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมงาน ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องโถง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เวลา 10.30 – 12.00 น

Views : 34
Please follow and like us: