แสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นของส่วนงาน รางวัลแม่ดีบุคลากรเด่น และผู้ได้รับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล 2 มีนาคม 2563

ข่าวกิจกรรม

บุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้ารับรางวัลพนักงานและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน “ครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช โดยผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน ตำแหน่งลักษณะงานด้านวิชาการ อายุงานไม่เกิน 10 ปี ได้แก่ อาจารย์ ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี และอายุงาน 10 ปีขึ้น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์

ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป สำหรับผู้มีอายุงานไม่เกิน 10 ปี ได้แก่ นายจตุรงค์ พยอมแย้ม และสำหรับผู้มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ได้แก่ นางสาวจันทรัตน์ หิรัญกิจรังสี

และดร.มนัสวี ศรีนนท์ ได้รับรางวัลแม่ดี-บุคลากรเด่น ประจำปี 2562

โดยได้รับเกียรติบัตร จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 คน แยกตามอายุงาน ดังนี้

อายุงาน 10 ปี ได้รับเข็มชั้นที่ 2 จำนวน 5 คน ได้แก่
1. ผศ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์
2. นางวิราวรรณ ฉายรัศมีกุล
3. รศ.ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี
4. ผศ.ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย
5. นายอนุวัตร บรรณารักษ์สกุล

อายุงาน 5 ปี ได้รับเข็มชั้นที่ 3 จำนวน 1 คน ได้แก่
อ.ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี

Views : 40
Please follow and like us: