มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงานสถาบันนวัตกรรมฯ 25 เมษายน 2562

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมี ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับ และแนะนำสถาบันฯ ในด้านการดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ การใช้สื่อการเรียนการสอน จากนั้น อาจารย์ ดร.สุพรรณ ยอดยิ่ง ได้นำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยสู่การให้บริการวิชาการของสถาบันฯ และหน่วยโสตทัศนศึกษานำเสนอเกี่ยวกับการผลิตสื่อต่าง ๆ เช่น จุลสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อวีดิทัศน์ ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 109  อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

Views : 21
Please follow and like us: