เคล็ดลับการอ่านเร็วและเพิ่มพลังความทรงจำขั้นสูง (Speed Reading Secrets & Advanced Memory Power) รุ่นที่ 1

shortcourse

      สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล ได้จัดโครงการ
“เคล็ดลับการอ่านเร็วและเพิ่มพลังความทรงจำขั้นสูง (Speed Reading Secrets & Advanced Memory Power)” รุ่นที่ 1

วัตถุประสงค์
        เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับหลักการและการฝึกการอ่านหนังสือเร็ว และเทคนิคการอ่านหนังสือเร็วขึ้นอย่างน้อย 3 เท่า โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยฝึก รวมถึง ประยุกต์เทคนิคขั้นสูงในการพัฒนาสมองให้เพิ่มพลังความทรงจำ เพื่อให้สามารถนำสู่การปฏิบัติจริงได้ให้เกิดผลลัพธ์และการนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องได้

กลุ่มเป้าหมาย
        ผู้บริหาร นักการศึกษา ครู อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป จำนวนรวม 30 คน
        **หมายเหตุ ทางโครงการจะดำเนินการจัดการอบรมเมื่อมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 20 คน

วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ
        วันที่ 2 สิงหาคม 2567 เวลา 9.00 – 16.30 น.

        ณ โรงแรม S31 กรุงเทพ สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าลงทะเบียน
        รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง)
        1. คนละ 2,000 บาท สำหรับหมู่คณะจากสถาบันเดียวกันตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป (ลงทะเบียนและจ่ายเงินภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 23.59 น.)
        2. คนละ 2,500 บาท สำหรับลงทะเบียนแบบล่วงหน้า (ลงทะเบียนและจ่ายเงินภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 23.59 น.)
        3. คนละ 2,500 บาท สำหรับบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่เคยอบรมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสถาบันฯ ที่มีการออกประกาศนียบัตรทุกโครงการ (ลงทะเบียนและจ่ายเงินภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 23.59 น.)
        4. คนละ 3,000 บาท สำหรับลงทะเบียนแบบปกติ ลงทะเบียนและจ่ายเงิน ระหว่างวันที่ 10 – 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 23.59 น.)

วิธีชำระเงิน
        ชำระโดยค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
        ชื่อบัญชี : สื่อของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล
        เลขที่บัญชี : 333-229774-5
        ประเภท : ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
         **ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง E-mail : il.mahidol@gmail.com 
         ** โทรสาร 02-441-0479

ช่องทางการติดต่อ
        il.mahidol@gmail.com  หรือ โทร. 02-441-9729 , 02-441-9734 

Views : 364 views