การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

  • O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  • O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  • O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  • O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
  • O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  • O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  • O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
  • O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
Views : 540 since 16 August 2018