การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 • O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 • O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 • O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 • O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
 • O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
Views : 429 since 16 August 2018