สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

1. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

2. แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

3. แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

4. แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

5. แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

6. แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

7. แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

8. แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

9. แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

10. แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

11. แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

Views : 29 Since 16 August 2018