สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2562

ข่าวกิจกรรม

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม IL 3-5 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นำโดย รศ. พญ.ดาราวรรณ วนะชิวะนาวิน จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ร่วมด้วยคณะกรรมการ รศ. ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ จากสถาบันโชนาการ ดร. น.สพ.กฤษฎา ใจชื้น จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ อ. ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ อ.สุริยา บุตรพันธ์ จากวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยในวันแรกของการตรวจประเมิน รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ จากนั้นคณะกรรมการดำเนินการสัมภาษณ์บุคลากรในส่วนงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน สำหรับวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน โดย รศ. พญ.ดาราวรรณ วนะชิวะนาวิน ประธานคณะกรรมการฯ และคุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ให้คำแนะนำโอกาสในการพัฒนาแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศต่อไป

Views : 40
Please follow and like us: