พิธีลงนาม MOA “โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาการคำนวณและวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสังคม Minesweeper Robot Camp” 25 สิงหาคม 2562

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 – พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ รศ. ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) “โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาการคำนวณและวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสังคม Minesweeper Robot Camp” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณ Minesweeper Robot Camp ในวันที่ 21 – 23 กันยายน 2562 ณ องค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และจะเปิดรับเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4 จากทั่วประเทศจำนวน 45 คน เป็นทีม ทีมละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 15 ทีม เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อย้ำถึงความร่วมมือที่แข็งแกร่งในการบูรณาการความเชี่ยวชาญของทั้ง 3 หน่วยงาน ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์และพัฒนาหุ่นยนต์ เพื่อจุดประกายการค้นคว้าต่อยอดความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมของประเทศต่อไปในอนาคต

Views : 62
Please follow and like us: