IL SHORT COURSE “การจัดการเรียนวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษา ด้วย Code.org” 30 มีนาคม 2562

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษา ด้วย Code.org” สำหรับครูระดับประถมศึกษา และ ผู้ที่มีความสนใจเรื่องการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในระดับประถมศึกษา การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยกิจกรรมถอดปลั๊ก และ Code.org โดย อาจารย์ประจำสถาบันฯ ดร.ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย และ ดร.อาทร นกแก้ว และมีการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโดย ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 60
Please follow and like us: