โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์วีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้”

shortcourse อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์วีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้” ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ด้านการผลิตงานวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการนำเสนอรูปแบบอื่นต่อไปได้ โดยในการอบรมวันแรก ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดโครงการ และต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วยการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ในการสร้างวีดิทัศน์ คือ Adobe Audition Adobe After Effects และ Adobe Premiere โดยผู้เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์งานวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ โดยการใช้งานโปรแกรมทั้ง 3 ร่วมกัน ในการอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 29 คน ผู้ที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก ผศ. ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในวันสุดท้ายของการอบรม

Views : 48
Please follow and like us: