ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมจาก ASEAN-QA (25-27 เม.ย.62)

ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส ได้รับเชิญจาก ASEAN-QA ในการเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมทีมทำงานจากผู้แทนของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อพัฒนางานด้านประกันคุณภาพของระดับอุดมศึกษา โดยเป็นการเตรียมงานสำหรับการวางนโยบาย การวางวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสมาคมที่ทำงานด้านประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา ของอาเซียน โดยมีการประชุมด้านการเตรียมงานประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา และการรวบรวมบทความเพื่อเตรียมออกสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับงานด้านประกันคุณภาพของระดับอุดมศึกษา โดยในการประชุมครั้งนี้มี Atma Jaya Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย เป็นภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน พ.ศ. 2562

Views : 24
Please follow and like us: