ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA V.4.0 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ วันที่ 8 กันยายน 2566

อบรม/บริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA V.4.0 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ วันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ มุม D ชั้น 2 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

Views : 7 views