โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp” โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 9-10 กันยายน 2566

อบรม/บริการวิชาการ

ดร. ติณณภพ แพงผม อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร นักวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 59 คน ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT) โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 9-10 กันยายน 2566 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสนใจในเรื่อง Robotics ได้ฝึกประสบการณ์ พัฒนากระบวนการคิดเชิงวิศวกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารสรรพการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก

Views : 18 views