โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนโครงการความเป็นเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 2108 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน กล่าวเปิด โดย คุณพงศ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ กิจกรรมที่ 1 คุณพงศ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร จะให้น้อง ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มเลือด การนำเลือดที่ได้จากที่เกิดเหตุ ไปวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การสืบหาคนร้ายให้เจอ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้จากลักษณะของกรุ๊บเลือดต่าง ๆ กับกิจกรรมที่ชื่อว่า “สืบจากเลือด”

ตามด้วยกิจกรรมที่ 2 น้อง ๆ จะสนุกไปกับการเป็นนักสืบ เรียนรู้และทดลองระบุตัวบุคคลจากลายนิ้วมือ เรียนรู้วิธีการเก็บหลักฐานเพื่อใช้พิสูจน์บุคคล ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับกิจกรรม “ใครคือคนร้ายกันนะ? ”กับคุณอัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง จากนั้นเป็นการมอบของที่ระลึกพร้อมกับเกียรติบัตรให้แก่น้อง ๆ และถ่ายภาพร่วมกัน

ในช่วงบ่ายน้อง ๆ ไปเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้นั่งรถรางทัวร์ชมทัศนียภาพภายในอุทยาน ชมห้องแสดงนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆ และทำกิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรทำเอง ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Views : 50 views