โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วันที่ 24 สิงหาคม 2566

อบรม/บริการวิชาการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2108 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยอาจารย์ ดร. ติณณภพ แพงผม อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวเปิดโครงการฯ
กิจกรรมที่ 1 “รถไฟเหาะมหัศจรรย์” (STEM) กิจกรรมนี้จะให้น้อง ๆ ประยุกต์ความรู้ที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับแรง, การเคลื่อนที่, พลังงานจลน์ และพลังงานศักย์ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างรถไฟเหาะหรือโรลเลอร์โคสเตอร์ตามโจทย์ที่ได้รับ น้อง ๆ จะเรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสิ่งของตามที่ได้รับมอบหมายและสนุกไปพร้อมกัน ต่อด้วย กิจกรรมที่ 2 “Robot War” (STEM) น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ระบบขับเคลื่อนด้วยระบบ Radio แล้วออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน แล้วนำมาสู้กันในสนามประลองเพื่อเก็บคะแนนหาผู้ชนะ กิจกรรมท้ายสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ และคุณอัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง จะพาน้อง ๆ เรียนรู้ปัจจัยที่ทำให้ Hoop glider เคลื่อนที่ โดยใช้แรงทั้ง 4 ที่กระทำต่อ hoop glide และให้น้อง ๆ คิดต่อยอดเพื่อเรียนรู้เพิ่มได้จากการปรับเปลี่ยน สัดส่วนของวงกลมเล็กและใหญ่ ความยาวของหลอด และ จำนวนวงกลม กับกิจกรรมที่ชื่อว่า “Hoop Glider” จากนั้นเป็นพิธีปิด มอบใบประกาศนียบัตร และถ่ายภาพร่วมกัน
Views : 65 views