โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 2-4 ตุลาคม 2562

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรม“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและเครือข่าย กล่าวต้อนรับ ในการอบรมครั้งนี้มีกิจกรรมอย่างหลากหลายให้น้องๆได้เรียนรู้

ในวันแรก 2 ตุลาคม 2562 น้องๆ ได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการของแต่ละภาควิชาเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์การแพทย์ 6 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คองดอน พิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์สุดแสงวิเชียร พิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่โรงพยาบาลศิริราช และในช่วงบ่ายน้องๆ จะเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุน การวางแผนทางการเงิน สร้างแรงบันดาลใจที่จะเริ่มต้นลงทุน ตลอดจนเข้าใจถึงความสำคัญของตลาดทุนและบทบาทหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่สอง 3 ตุลาคม 2562 ในช่วงเช้าน้องๆ จะได้ใช้กฏเกี่ยวกับฟิสิกส์ต่างๆ ในการออกแบบจรวดขึ้นมาเพื่อทำให้จรวดที่น้องๆ ออกแบบสามารถพุ่งไปได้ไกลที่สุด กับกิจกรรมที่ชื่อว่า “ฟิสิกส์กับการออกแบบ” โดยผศ. ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส ตามด้วย กิจกรรม “Roller Coaster” น้องๆจะเรียนรู้การประยุกต์ความรู้เรื่องแรง การเคลื่อนที่ พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างโรลเลอร์โคสเตอร์ โดยผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย ในช่วงบ่ายผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย ยังอยู่กับน้องๆกับกิจกรรม “ความสวยวัดได้อย่างไร” จะทำให้น้องๆเข้าใจเกี่ยวกับเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ,และตามด้วยกิจกรรม “Creative Thinking (STEM)” น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์ และคุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร

วันสุดท้าย 4 ตุลาคม 2562 ในช่วงเช้าน้องๆ จะได้ออกแบบและประดิษฐ์มือกลจากหลอดดูด เรียนรู้การควบคุมมือกลให้สามารถจับสิ่งของได้หลายแบบ ไปกับ ผศ.ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย และดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ กับกิจกรรมที่มีชื่อว่า “Robotic hand” ในช่วงบ่าย ดร.อาทร นกแก้ว จะพาน้องๆ เรียนรู้ประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยี ลงมือทำการทดลองคุณสมบัติของซิลิกาแอโรเจล และเรียนรู้การออกแบบแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กับกิจกรรม “Nano House (STEM)” และกล่าวปิดโครงการฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มอบใบประกาศ และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 39
Please follow and like us: