โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 – 2/3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โดยอาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมช่วงเช้า อาจารย์ ดร. ติณณภพ แพงผม และคุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร จะพาน้องๆ ฝึกเขียนโปรแกรมสั่งการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่าน Board Micor:Bit และสร้างสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ Microcontroller น้อง ๆ จะได้ความรู้ด้าน Coding & Stem สามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือต่อยอดเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ กับกิจกรรม “Robot war coding (STEM)”

ในช่วงบ่ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัตน์ วงศ์เกี่ย และ คุณอัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง จะพาน้อง ๆ เรียนรู้สมการเส้นตรง การแก้สมการ น้อง ๆ สามารถหาความชัน แทนค่าตัวเลขในสมการ และประมาณค่ากราฟและตัวเลขได้ จากกิจกรรมที่ชื่อว่า “How tall” จากนั้นกล่าวปิดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัตน์ วงศ์เกี่ย และมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนอาจารย์ นักเรียน และถ่ายภาพร่วมกัน

Views : 227 views