เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมแรก คุณจตุรงค์ พยอมแย้ม กับคุณอัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง จะพาน้อง ๆ สนุกไปกับกิจกรรม “Design By You (Silica Aerogel)” ที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยีจากการทดลองคุณสมบัติของ Silica Aerogel ในด้าน hydrophobic หรือ self-cleaning surface สามารถออกแบบและแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างเป็นนวัตกรรมขึ้นมาได้

และต่อด้วยกิจกรรม “Slider สไลด์ราง” ที่เป็นการประยุกต์ความรู้เรื่องแรง การเคลื่อนที่ พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างรถไฟเหาะ หรือโรลเลอร์โคสเตอร์ ตามโจทย์ที่ได้รับ จบช่วงเช้าด้วยการรับใบประกาศณียบัตร และถ่ายภาพร่วมกัน

ในช่วงบ่ายเป็นการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีพี่ปริญญาเอกคอยให้ความรู้โดยจัดแบ่งเป็นฐานตามระบบของร่างกาย คือ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและสมอง ระบบทางเดินอาหาร และระบบสืบพันธุ์ ที่กายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 36 views