เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

อบรม/บริการวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2108 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการฯ

กิจกรรมที่ 1 “STEM & Robotics ตอน Robot War” อาจารย์ ดร. ติณณภพ แพงผม อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมฯและคุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร นักวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรจะพาน้อง ๆ เพิ่มทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยให้น้องๆ ออกแบบ สร้างสรรค์ชิ้นงาน เพื่อใช้ในการประกอบเข้ากับบอร์ดไมโครบิต และสั่งงานให้เกิดการขับเคลื่อนด้วยระบบ Radio แล้วนำมาแข่งขันกัน

กิจกรรมที่ 2 “สํารวจไอโอดีน” วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม จะชวนน้อง ๆ ให้รู้จักกับไอโอดีน ความสำคัญของไอโอดีนต่อมนุษย์ ปัญหาของโรงงานผลิตเกลือผสมไอโอดีน โดยนักเรียนได้ใช้ชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน (I-Kit) ในการหาความเข้มข้นของไอโอเดทในตัวอย่างเกลือที่วิทยากรจัดเตรียมไว้ และตามด้วยพิธีมอบใบประกาศให้กับตัวแทนอาจารย์ นักเรียน และถ่ายภาพร่วมกัน

ในช่วงบ่ายน้องๆ จะได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีพี่ปริญญาเอก ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของร่างกาย โดยแบ่งเป็น 4 ฐาน ให้น้อง ๆ เปลี่ยนกันเข้าฟังและสัมผัสอวัยวะในระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบการหายใจ ระบบประสาทและสมอง ระบบกล้ามเนื้อ และระบบสืบพันธุ์

Views : 157 views