วิทยากรบรรยายหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 85 หัวข้อ “ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล” วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

อบรม/บริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 85 หัวข้อ “ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล” ในโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงและสหกรณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบการฝึกอบรมออนไลน์ (Zoom Application)

Views : 24 views