STEM & Robotics Camp สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2565

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp : คอร์สปูพื้นฐานไมโครบิต และการประยุกต์ใช้สําหรับโครงงานวิทยาศาสตร์” (The Fundamental Micro:bit and its Applications for Science Projects) สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ทีมวิทยากรนำโดย อาจารย์ ดร. ติณณภพ แพงผม อาจารย์ประจำสถาบันฯ คุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร นักวิทยาศาสตร์ และคุณพัชรศิษฏ์ ปีเจริญ มาให้ความรู้น้องๆ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 ทิศทาง ได้แก่ 1) หุ่นยนต์ (Robots) 2) อินเตอร์เน็ตของ สรรพสิ่ง (Internet of things) หรือ IoT และ 3) วิทยาศาสตร์ (Science) โดยกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ผู้เรียนจะได้ทําความเข้าใจและฝึกฝนการเขียนโค้ดชุดคําสั่ง เพื่อใช้ Microcontroller ในการควบคุมและสร้างสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้กระบวนการรู้แบบ Active learning for STEM & Robotics เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวสู่การเป็นผู้เรียนแห่งยุคปัญญาประดิษฐ์ วันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565

วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2565

Views : 138 views