เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การจัดทำร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2566

อบรม/บริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การจัดทำร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำร่างแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่สอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2566 ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

Views : 7 views