โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์ฯ กิจกรรม STEM โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (กิจกรรม STEM)” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

กล่าวเปิดโครงการโดย อาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม และทีมวิทยากรคุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร และคุณนำโชค ขุนหมื่นวงค์ จะพาน้อง ๆ เรียนรู้และฝึกเขียนโปรแกรมสั่งการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่าน Board Micro:Bit และสร้างสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ Microcontroller น้อง ๆ จะได้ความรู้ด้าน Coding & Stem สามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือต่อยอดเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ กับกิจกรรม “Robot war coding (STEM)”

ในช่วงบ่ายมาลุยกับกิจกรรม “สะพานมรณะ” น้อง ๆ จะมาทำการทดสอบความแข็งแรงและการกระจายแรงที่น่าทึ่ง น้อง ๆ จะสร้างสะพานน้อยที่เต็มไปด้วยวัตถุหนักที่สุดตามสมมติฐานที่ได้ตั้งขึ้น จากนั้นจะมาสำรวจกันว่าสะพานเหล่านี้มีกลไกแบบไหนในการกระจายแรงเพื่อให้เกิดความสมดุล และตามด้วยกิจกรรม “Wind Energy” น้องๆ เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานลม โดยให้น้อง ๆ ช่วยกันออกแบบพัดลมจากอุปกรณ์ที่ได้รับตามจินตนาการของน้อง ๆ แล้วออกมานำเสนอผลงานของกลุ่ม จากนั้นเป็นการมอบของที่ระลึกพร้อมกับเกียรติบัตรให้แก่น้อง ๆ และถ่ายภาพร่วมกัน

Views : 256 views