ประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ภาคกลาง และภาคตะวันออก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

อบรม/บริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.สุทธิพร สัจพันโรจน์ อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 จ.ชลบุรี

▶️ วิดีโอรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประเมิน ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (อาชีวะ.) https://fb.watch/iFmPYA7zxT/

Views : 16 views