ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรมย์ เชนประโคน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและเครือข่าย อาจารย์ดร.ปรเมษฐ์ ธาราศักดิ์ และนายธนายุทธ อังกิตานนท์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ สวนบริเวณตรงข้ามสถาณีรถราง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงด้านสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 ขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ภายในมหาวิทยาลัย

Views : 24 views