วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐในประเทศไทย (Green Public Procurement in Thailand)” วันที่ 22 มกราคม 2565

อบรม/บริการวิชาการ

นางสาวพิชามญชุ์ กาหลง นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐในประเทศไทย (Green Public Procurement in Thailand)” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 22 มกราคม 2565 ณ ห้องเรียน 132 อาคาร 100 ปี ชั้น 3

Views : 17 views