โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566

ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 โดยมีกิจกรรม Meet the Director การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและทิศทางการพัฒนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และ MAIO Model : วัฒนธรรมองค์กรสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ตามด้วยพิธีมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ สําหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจําปี 2566 จํานวน 5 ท่าน จากนั้นเป็นการระดมสมองทบทวนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และโครงการที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ระดมความคิดเห็น จัดทำแผนกลยุทธ์ สรุปและนำเสนอ เพื่อให้นำไปสู่แผนปฏิบัติการต่อไป และมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ณ โรงแรม Novotel Marina Sriracha & Koh Sichang อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 30 สิงหาคม 2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

วันที่ 1 กันยายน 2566

Views : 68 views