สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ส่งมอบโล่เกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล 26 ก.พ. 63

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ภายใต้หัวข้อ “พุทธโฆส : สัตถุสาสน์วิวัฒน์ในศตวรรษ ที่ ๒๑ (The 3rd National Conference on Buddhaghosa : A Buddhist Modernity in 21st century)” โดยงานประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ ดร.มนัสวี ศรีนนท์ บุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับเกียรติบัตรการนำเสนอผลงานบทความวิชาการเรื่อง “ธรรมะกับการทำงาน : ทำงานอย่างไรให้มีความสุข (Dharma and Work: How to Work Happily)” พร้อมกันนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและนำเสนอผลงานบทความวิชาการจนเป็นที่ยอมรับ โดยมี ดร.มนัสวี ศรีนนท์ เป็นผู้รับมอบแทน
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ส่งมอบโล่เกียรติคุณให้แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้อ้างอิงใช้ประโยชน์ในเชิงการบริหารและวิชาการต่อไป

Views : 8
Please follow and like us: