การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ข่าวกิจกรรม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2567 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 119 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์

Views : 23 views