“STEM & Robotics Camp” โรงเรียนสุราษฎร์ธานี วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp” จะเกิดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในกิจกรรม “Science Day Camp” และวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในกิจกรรม “STEM Junior Camp” โครงการจะจัดขึ้นที่หอประชุมครูลำยองฯ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทีมวิทยากรนำโดยอาจารย์ ดร. ติณณภพ แพงผม คุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร และคุณพัชรศิษฏ์ ปีเจริญ วันที่ 22 กรกฎาคม 2566

Views : 15 views