วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา และ Coding สำหรับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้” วันที่ 21 มกราคม 2566

อบรม/บริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์ อาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และคุณพงษ์ไผท กิจรุ่งโรจนาพร นักวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา และ Coding สำหรับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้” วันที่ 21 มกราคม 2566 ให้กับคณะครูผู้สอน จำนวน 33 คน นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 54 คน ณ โรงเรียนพัฒนาวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี

Views : 41 views