จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 61 – นวัตกรรมจากสถาบัน

Newsletters

การพัฒนาดิจิตอลเกมส์จำลองตัวแปรภาษา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาซี ในระดับอุดมศึกษา

ดร.กฤตวยาน์ ทองคู่
ดร.กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ
รองศาสตร์จารย์ ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี
     

          กระบวนการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาได้รับการปรับปรุงจากรูปแบบเดิมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้มากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และเกมส์ อีกทั้งในการเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี มีอัตราการถอนวิชาและสอบไม่ผ่านสูง ดังนั้นการนำดิจิตอลเกมส์มาประยุกต์ในการเรียนการสอนจึงเป็นโจทย์ที่ท้าทาย ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงได้การออกแบบและสร้างดิจิตอลเกมส์ชื่อ CPGame ซึ่งจำลองการทำงานของคอมไพล์เลอร์เข้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของมนุษย์สำหรับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาซี และพบว่า CPGame ช่วยให้ผู้เรียนสนใจและเพลิดเพลินกับการเรียนรู้เนื้อหาการเขียนโปรแกรมภาษาซีได้มากขึ้น และจากประโยชน์ของเกมส์นี้จึงนำมาสู่การเสนอกลยุทธ์ใหม่ในการนำ CPGame ไปผสมผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบบรรยาย และทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีการเรียนการสอนที่เน้นเฉพาะการบรรยาย วิธีการเรียนการสอนเฉพาะเกม และกลวิธีจัดการเรียนรู้แบบใหม่นั้น พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญต่อแรงจูงใจ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี

          CP m-Game ประกอบด้วยเนื้อหาเชิงวิชาการเกี่ยวข้องกับการโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน หลักสูตรครอบคลุมโครงสร้างลำดับโครงสร้างการเลือกและโครงสร้างการทำซ้ำ ซึ่งมีการออกแบบในลักษณะของความรู้ที่สะสมซึ่งครอบคลุมสี่ส่วนหลัก เช่น ประกาศตัวแปรกำหนดอินพุตและแสดงเอาต์พุต ความรู้ที่ได้จากขั้นตอนการเล่นเกมก่อนหน้านี้จะถูกใช้ในการเล่นเกมครั้งต่อไป ดังนั้นความยากของเกมจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจากง่ายไปมากขึ้น ซึ่งจะถูกสร้างขึ้นโดยมีคุณสมบัติที่ทำให้ผู้เล่นมีความสนใจและสนับสนุนให้เล่นเกมต่อไป นอกจากนั้นหลังจากจบแต่ละด่านเกมจะแสดงอันดับของผู้เล่นที่ชนะและใช้เวลาต่ำที่สุดภายในหนึ่งในสามของเวลา

แหล่งอ้างอิง    
          Daungcharone, K., Panjaburee, P., & Thongkoo, K. (2020). Implementation of mobile game-transformed lecture-based approach to promoting C programming language learning. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 14(2), 236-254.

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 111 views