จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 61 – สาระน่ารู้ 4

Newsletters

SciVal ใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์ (ตอนที่ 1)

อัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง


        Scival (https://www.scival.com) เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย สำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นหลัก ที่สามารถวัด ตรวจสอบ และติดตามสมรรถนะงานวิจัย (Research Performance) ของส่วนงานโดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publications) และการอ้างอิงจากบทความวิจัยตีพิมพ์ (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลศักยภาพการวิจัย ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับนักวิจัย สามารถดูแนวโน้มความเป็นไปได้และกลุ่มงานวิจัยที่โดดเด่นในสาขาต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลการเปรียบเทียบศักยภาพการวิจัยของส่วนงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงข้อมูลหน่วยงานความร่วมมือด้านการวิจัยด้วย

        Scival ประกอบด้วยฟังก์ชันที่หลากหลาย ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ข้อมูลได้ตามความต้องการ เช่น ฟังก์ชัน Overview (เป็นการดูภาพรวมของงานวิจัยทั้งหมด) สามารถแสดงข้อมูล Publications, Citations, h-index , Field-weighted citation impact ของบุคลากร/หน่วยงาน Benchmarking (การเปรียบเทียบสมรรถนะผลงานวิจัยระหว่างสถาบัน) Collaboration (ความร่วมมือทางวิชาการ) และ Reporting (การรายงานผลในรูปแบบต่างๆ) เป็นต้น นอกจากนี้ Scival เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ ในการปรับปรุงแผน กลยุทธ์หรือกำหนดนโยบายในการดำเนินงานวิจัย สามารถแยกแยะวิเคราะห์ หาขอบข่ายความเป็นเลิศในการวิจัยที่เกี่ยวข้องในระดับหน่วยงาน ประเทศ และนานาชาติ ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการดำเนินงานวิจัยของส่วนงาน รวมถึงเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยทั้งในและนอกประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธะกิจของส่วนงานและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติต่อไป

ที่มา
https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/11299-scival
https://op.mahidol.ac.th/ra/research_info/research_info_scival/

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 45 views