จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 63 – สาระน่ารู้

Newsletters

SciVal ใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์: Benchmarking (ตอนที่ 3)

เรื่องโดย
อัจฉราพรรณ โพธิ์์ทอง

         จาก 2 ฉบับแรกที่เราพูดถึงการใช้งานและประโยชน์ของ Scival (https://www.scival.com) ฉบับนี้ มาถึงแถบเมนู Benchmarking ซึ่งเป็นเมนูสำหรับการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยผู้ใช้สามารถเลือกฟังก์ชันในการเปรียบเทียบข้อมูลด้านการวิจัย เช่น ข้อมูลการวิจัยในภาพรวมของนักวิจัยและสถาบันการศึกษาในระดับประเทศและต่างประเทศ รวมถึงประเภทของข้อมูลงานวิจัยและสาขาวิชาของงานวิจัย โดยแสดงผลในรูปแบบของตารางและกราฟ ที่ผู้ใช้สามารถเลือกให้แสดง Output ของข้อมูลได้หลากหลาย เช่น ข้อมูล Collaboration, Published, Citation, Economic Impact, Societal Impact และ Award Grant

1. ระยะเวลาที่ต้องการ (ปีค.ศ.ที่ตีพิมพ์) และตัวกรองของสาขาวิชา สามารถเลือกสาขาวิชาจากตัวเลือกทั้งหมด 27 สาขาวิชาในฐานข้อมูลของ Scopus All Subject Journal Classification (ASJC)
2. แถบตัวเลือกของประเภทการวิจัยที่ต้องการค้นหา หรือจัดกลุ่ม ช่วยให้สามารถเลือกหน่วยประเภทงานวิจัยได้จาก
     – Institutions and Groups สถาบันการศึกษา และกลุ่มของสถาบันการศึกษา
     – Researchers and Groups นักวิจัย และกลุ่มของนักวิจัย
     – Countries and Groups ประเทศ และกลุ่มของประเทศ
     – Research Areas and Groups สาขาวิชาของงานวิจัย และกลุ่มของสาขางานวิจัย
3. ภาพรวมของตัวเลือกของประเภทการวิจัยที่ต้องการค้นหา หรือจัดกลุ่ม และตัวเลือกของรูปแบบตัวชี้วัด แสดงรายละเอียดเพื่อให้สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เลือกได้ เช่น
     – Scholarly Output แสดงผลงาน Publication ตามจำนวนปีที่ต้องการ/รายละเอียดของผลงานที่ตีพิมพ์ ประเภทของผลงาน (Article, Review, Conference paper, Book, Book Chapter)
     – ข้อมูล Citation Count, Citation per Publication, Publications in Top Journal Percentiles, Field-Weighted Citation Impact, Patent-Citation Count, Collaboration Impact รวมถึง ค่า H-index
     – ข้อมูล Publications by Subject Area
     – ข้อมูล Research Topics & Topic Clusters
     – ข้อมูล Collaboration, Authors (for Institutions and Research Areas), Institutions (for countries)
     – ข้อมูล Economic Impact
     – ข้อมูล Societal Impact (for institutions) (Mass media, Media Exposure, Filed-Weighted Mass Media)
     – ข้อมูล Awarded Grants (for institutions and countries)
        ผู้ใช้สามารถเลือกให้แสดงผลได้ในรูปแบบของตารางและกราฟ โดยสามารถเลือกตัวชี้วัดที่ต้องการให้แสดง จากแถบเมนูดังกล่าว รวมถึงการ Export ข้อมูลที่ต้องการได้ในรูปแบบของ CSV file, Excel file และรูปภาพ
        ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ประโยชน์จากฟังก์ชัน Benchmarking ใน Scival เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลเชิงลึกด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ฟังก์ชันดังกล่าวยังสามารถแสดงถึง Performance ด้านการวิจัยของส่วนงาน เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานวิจัยของส่วนงาน นอกจากนี้ยังมีอีก 3 ฟังก์ชันที่น่าสนใจและมีรูปแบบที่หลากหลายโปรดติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ

ที่มา
https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/11299-scival
https://www.research.chula.ac.th/
https://op.mahidol.ac.th/ra/research_info/research_info_scival/

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 61 views