จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 64 – EDITOR’S NOTE

Newsletters

EDITOR’S NOTE

        สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับ หวังว่าทุกท่านคงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กันไปเรียบร้อยและมีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับ ในจุลสารนวัตกรรมฉบับที่ 64 นี้ ท่านจะได้พบกับ คอลัมน์ศึกษาปริทัศน์เกี่ยวกับ “แนวทางปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัย” ซึ่งผู้สูงวัยที่มีการปรับตัวการใช้เทคโนโลยีจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะกล่าวถึง “แนวทางสำหรับการดำเนินกิจกรรม STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ คณิตศาสตร์) ในนักเรียนมัธยมต้นในประเทศไทย”
        สำหรับนวัตกรรมจากสถาบันฯ เรานำเสนอเรื่อง “การพัฒนาระบบการเรียนแบบกลับด้านอย่างจำเพาะต่อบุคคลเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ การรับรู้ความสามารถแห่งตนและแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา” ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างนัักศึึกษาที่่เรีียนด้้วยระบบการเรีียนแบบกลัับด้้านจำเพาะต่่อรายบุุคคล กับนัักศึึกษาที่่เรีียนด้้วยระบบการเรีียนแบบกลัับด้้านแบบดั้งเดิิม ในสาระน่ารู้ ท่านจะได้พบกับ (1) SciVal ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ ตอนที่ 4 (2) ภยาคติ (3) รู้หรือไม่ ขั้นตอนการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องทำอย่างไร (4) การประยุกต์ใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในการเพาะปลูกพืชอินทรีย์ (5) การศึกษาไทยในยุค next normal และ (6) ทักษะการสื่อสารท่ามกลางความหลากหลายของผู้รับบริการ
        สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ดังจะเห็นได้จากภาพข่าวต่าง ๆ รวมทั้งประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามในการจัดการอบรมแบบเผชิญหน้า 2 หลักสูตร ได้แก่ “Brain-Based Learning (BBL) การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง รุ่นที่ 5” กับ “สอนเป็นจีเนียสอย่างดาวินชี รุ่นที่ 1” ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อสนองความต้องการของผู้ต้องการเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม สถาบันฯ จะจัด IL-Short course แบบออนไลน์หลายหลักสูตร รวมทั้งจะจัดการอบรมแบบเผชิญหน้า 2 หลักสูตร ได้แก่ เรื่อง “BBL รุ่นที่ 6” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565 และ เรื่อง “สอนเป็นจีเนียสอย่างดาวินชี รุ่นที่ 2” ในวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดสำหรับครูอาจารย์และคุณพ่อคุณแม่ที่อยากสอนลูก(ศิษย์)ให้เป็นอัจฉริยะ สำหรับท่านผู้สนใจ สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์สถาบันฯ https://il.mahidol.ac.th สวัสดีครับ 

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 15 views