จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 64 – สาระน่ารู้

Newsletters

การประยุกต์ใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในการเพาะปลูกพืชอินทรีย์

เรื่อง : ดร.ติณณภพ แพงผม1 ดร.จิระศักดิ์ พุกดำ2 น.ส.วลี อมาตยกุล3

         ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร โดย ไผ่ตอง สถานที่ท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชนที่ร่วมโครงการวิจัย ตั้งอยู่ ณ หมู่ 7 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นอีกพื้นที่ซึ่งทำเกษตรกรรมซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน เพื่อพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์โดยมีความตั้งใจเป็นชุมชนตัวอย่างในการเพาะปลูกพืชปลอดสารพิษเพื่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของตัวเกษตรกร และผู้บริโภค กิจกรรมและระบบในการทำเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนและต้องเอาใจใส่อย่างมาก นอกจากนี้ยังต้องมีต้นทุนทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะปลูกและสิ่งหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้ คือ ต้นทุนค่าใช้จ่ายทางพลังงาน ดังนั้นหนึ่งในโจทย์วิจัยนี้คือ การสร้างระบบสูบน้ำอัจฉริยะที่ใช้ในการสูบน้ำขึ้นมาบนบ่อพักน้ำขนาด 15 x 25 เมตร ของวิสาหกิจชุมชน การแก้ปัญหาโดยการใช้เทคโนโลยีควรเหมาะสมกับวิถีชีวิตและกิจกรรมทางการเกษตรของชุมชนเป้าหมาย ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชุมชนสามารถลดการใช้พลังงานฟุ่มเฟือยจากกิจกรรมทางการเกษตร ลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานของชุมชน สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน ซึ่งต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้งานเทคโนโลยีทางด้านพลังงานทดแทนของชุมชนทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค 2) ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ 3) ความเหมาะสมทางด้านนโยบายและความสอดคล้องกับชุมชนเกษตรกรรม และ 4) ความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อม รูปที่ 1 แสดงพื้นที่เพาะปลูกและบ่อน้ำที่จะนำเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งาน

รูปที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมโครงการวิจัย (ไผ่ตอง-สถานที่ท่องเที่ยว)

        รูปที่ 2 ระบบเครื่องสูบพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในงานนี้จะเป็นแผงที่ให้กำลังไฟฟ้า 330 W 36V ทำการต่อ อนุกรมกันเพื่อให้ได้ความต้านทานสูงเป็น 36×8 = 288 V มีการติดตั้งเบรกเกอร์ในการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อลดอุบัติเหตุ มีการ tab สายออกมา 1 เส้น เพื่อติดต่อกับตู้คอนโทรลระบบ IoT เพื่อแสดงค่าการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ การเปิด-ปิดระบบ และคำนวณค่าไฟที่ประหยัดออกทางมือถือ ปั๊มน้ำที่ใช้เป็นปั๊มหอยโข่งกำลัง 1500 W 192 V ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า DC brushless 3 เฟส ในการดูดน้ำขึ้นมาพักในบริเวณบ่อพักน้ำ

รูปที่ 2 แผนระบบเครื่องสูบน้ำอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์

        ผลการศึกษาในการปลูกผักสลัดอินทรีย์ในพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน การนำระบบสูบอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการสูบน้ำมาพักไว้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้เดือนละประมาณ 1,250 บาท ซึ่งถ้าใช้เวลา 6 ปีสามารถคืนทุนค่าระบบสูบน้ำอัจฉริยะได้

 

เอกสารอ้างอิง

[1] ติณณภพ แพงผม. (2563). บูรณาการระบบสูบน้ำอัจฉริยะและอากาศยานไร้คนขับร่วมกับการเกษตรแม่นยำสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกพืชมาตรฐานอินทรีย์ The Integration of Smart Pump System and Unmanned Aerial Vehicle with Precision Agriculture for Increasing the efficiency of Organic Farming(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 65 views