จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 64 – สาระน่ารู้

Newsletters

การศึกษาไทยในยุค next normal

เรื่อง : จตุุรงค์ พยอมแย้ม

         จากที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับโควิด 19 และได้สร้างผลกระทบในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก ว่าจะเป็น การเรียน หรือการทำงาน ส่งผลให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่ออยู่รอด ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้มีการเว้นระยะห่าง (Social distancing) การตรวจคัดกรองและการบันทึกการเข้าออก (Check in) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิตไปจากเดิม ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งเป็นเวลากว่า 2 ปีที่ประชาชนทุกคนได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจนกลายเป็นความปกติใหม่กันไปเรียบร้อยแล้ว และต่อจากนี้ ประชาชนกำลังเรียนรู้รูปแบบใหม่เพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) ในช่วงหลังสถานการณ์โควิด 19

        “Next Normal” หรือ ชีวิตวิถีถัดไป คือ การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ของประชาชนทุกเพศทุกวัย หลังจากที่ได้ปรับตัวกับสถานการณ์โควิด 19 เพื่อความอยู่รอด จนเกิดความคุ้นชิน ทั้งวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร และวิธีปฏิบัติ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่เว้นแม้การทั้งเรื่องของการศึกษา

การศึกษาไทยในยุคชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) นั้น จะมีพื้นฐานมาจากแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) นั้นเอง กล่าวคือ การเรียนรู้จะเป็นออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี สืบเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ก่อให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การเรียนออนไลน์หรือการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ต่างๆผ่านออนไลน์มากขึ้น

        ซึ่งเทคโนโลยีการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้นั้น เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือและเอกชน ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาช่องทางการเรียนรู้แบบใหม่ สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาระบบพื้นฐานที่เอื้อกับการเรียนรู้ ขึ้นมาตลอดเวลา

       แต่สิ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามไปนั้นคือ ความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศที่ไม่เท่าเทียม อาจจะกล่าวได้ว่าประเทศที่ยังไม่พัฒนา ประเทศกำลังพัฒนา หรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนานั้น อาจจะยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบรับเทคโนโลยีทางการศึกษาและการเรียนรู้ ยิ่งทำให้เด็กยากจนและผู้ที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีจะถูกละทิ้งและมองข้ามไป 

        จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนผ่านจาก “New Normal” ไปสู่ “Next Normal” นั้นไม่ว่าจะด้านใดก็ตามจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ประชาชนทุกเพศทุกวัย และทุกภาคส่วน ต้องเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต (Digital Transformation) นั้นเอง

        แต่ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการก้าวผ่านจาก “New Normal” ไปสู่ “Next Normal” แต่สิ่งที่การศึกษาไทยต้องตระหนัก คือการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล ที่จะให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐาน และสามารถปรับตัวให้ทันกับสิ่งที่จะต้องพบเจอต่อไปในอนาคต

 

ที่มา
https://www.depa.or.th/th/article-view/digital-transformation-new-normal-next-normal

https://www.aksorn.com/learningviaonline

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (2 votes, average: 4.00 out of 4)
Loading…
Views : 341 views