จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 64 – สาระน่ารู้

Newsletters

SciVal ใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์: Collaboration (ตอนที่ 4)

เรื่อง : อัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง

         การมีเครือข่ายความร่วมมือการทำวิจัยกับสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในประเทศและต่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลการดำเนินงานวิจัยขององค์กร ซึ่งข้อมูลความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและองค์กรสามารถหาได้จากฟังก์ชัน Collaboration ของ Scival ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของสถาบันที่มีศักยภาพที่จะร่วมมือ ในมุมมองระดับโลกและสามารถเข้าถึงข้อมูลของนักวิจัยในสถาบันหนึ่งๆ ของโลกได้ โดยแสดงได้ดังภาพที่ 1 – 3

ภาพที่ 1 หน้าจอแสดงผลในแถบเมนู Collaboration
ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงผลในแถบเมนู Collaboration

ผู้ใช้สามารถเลือกใช้เมนูได้ตามความต้องการดังนี้
1. ระยะเวลาที่ต้องการ (ปีค.ศ.ที่ตีพิมพ์) และตัวกรองของสาขาวิชา สามารถเลือกสาขาวิชาจากตัวเลือกทั้งหมด 27 สาขาวิชาในฐานข้อมูลของ Scopus All Subject Journal Classification (ASJC)
2. แถบตัวเลือกของประเภทการวิจัยที่ต้องการค้นหา หรือจัดกลุ่ม ช่วยให้สามารถเลือกหน่วยประเภทงานวิจัยได้จาก
– Institutions and Groups สถาบันการศึกษา และกลุ่มของสถาบันการศึกษา
– Researchers and Groups นักวิจัย และกลุ่มของนักวิจัย
– Countries and Groups ประเทศ และกลุ่มของประเทศ
– Research Areas and Groups สาขาวิชาของงานวิจัย และกลุ่มของสาขางานวิจัย
3. แถบเมนู Current collaboration (ความร่วมมือในปัจจุบัน) ช่วยค้นหาโอกาสความร่วมมือที่มีอยู่ซึ่งจะแสดงการจัดอันดับของสถาบันและผู้เขียน ตามตัวชี้วัดที่เลือก และแถบเมนู Potential collaboration (ความร่วมมือที่มีศักยภาพ) ซึ่งจะแสดงสถาบันการศึกษาทั่วโลกที่ยังไม่ได้มีความร่วมมือ และสามารถเลือกแถบของแต่ละทวีป ภูมิภาคและเขตต่างๆทั่วโลกที่ต้องการหาข้อมูลความร่วมมือ (ภาพที่ 1)
4. เลือกมุมมองตาราง เพื่อเข้าถึงรายชื่อของสถาบันที่มีความร่วมมือ หากกดเลือกที่รายชื่อของสถาบัน จะแสดงความร่วมมือที่มีอยู่โดยแสดงผลตามตัวชี้วัดที่ผู้ใช้เลือก (ภาพที่ 2)
5. เลือกมุมมองของแผนที่ เพื่อเข้าถึงข้อมูลความร่วมมือของแต่ละสถาบันจากทั่วโลก และข้อมูลเจาะลึกของสถาบันและนักวิจัยในสถาบันนั้นๆ (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงผลในแถบเมนู Collaboration

ผู้ใช้สามารถ Export ข้อมูลที่ต้องการในฟังก์ชันของ Collaboration ได้ในรูปแบบของ CSV file, Excel file, PDF file และรูปภาพ

ที่มา
https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/11299-scival
https://www.research.chula.ac.th
https://op.mahidol.ac.th/ra/research_info/research_info_scival/

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 48 views