ตอน 1 โครงงานขนมที่ไม่ใช่แค่ทำขนม

Project Based Learning

VDO i-Learning Clinic ชุด ล้วง แคะ แกะ เกลา โครงงาน

ผลงานนี้ ดำเนินการโดย คณะครูและนักเรียนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม

อยู่ภายใต้โครงการศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ดำเนินรายการโดย
– ผศ.ดร. ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม
– ผศ.ดร. วัชรี เกษพิชัยณรงค์
– ผศ.ดร. น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย

ถ่ายวีดิโอและภาพโดย
– ธนายุทธ อังกิตานนท์
– จิราพร ธารแผ้ว

ตัดต่อโดย
– ธนายุทธ อังกิตานนท์

Producer โดย
– ผศ.ดร. น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย

Copyright © 2012 Institute for Innovative Learning, Mahidol University.

https://il.mahidol.ac.th/
https://il.mahidol.ac.th/th/i-Learnin…

999 Phuttamonthon 4 Road, Nakhon Pathom 73170
Tel. 66-2441-9729, 66-2441-9734 Fax. 66-2441-0479
e-mail : directil@mahidol.ac.th

Facebook: Institute for Innovative learning, Mahidol University

Views : 288 views