PA-Visit สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 22 ธันวาคม 2563

ข่าวกิจกรรม

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รับการเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารปัญญาพิพัฒน์

ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชม และติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ทีมบริหาร อาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ จากนั้นนำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของสถาบันฯ ในปี 2563 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปี 2564 โดยในช่วงท้าย ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ มอบพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ให้กับสถาบันนวัตกรรมฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารปัญญพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Views : 53 views