การดำเนินการตามข้อกำหนด กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ.2566″

ส่วนที่ 1 : การเทิดพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์
 1. มีบอร์ดหรือนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์ในสถานศึกษาที่ชัดเจน
 2. มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยม หลักของคนไทย 12 ประการ ในสถานศึกษาที่ชัดเจน
ส่วนที่ 2 : สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี
 1. มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศนโยบายให้เห็นได้ชัดเจน
 2. มีแผนงานและงบประมาณ ดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน
 3. มีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัย ในสถานศึกษาที่ชัดเจน
 4. มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ชัดเจน
 5. มีกฎระเบียบหรือคู่มือ / แนวทางว่าด้วย ความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสม
 6. บุคลากรทุกระดับ เช่น อาจารย์ ผู้บริหาร ลูกจ้าง ได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามแผนงานที่กำหนด
 7. มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษา
 8. มีโครงการหรือกิจกรรมการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
 9. มีการดูแล สำรวจ หรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่น โรงอาหาร สนามเด็กเล่น ห้องทดลอง ตู้น้ำดื่ม บ่อน้ำ ฯลฯ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข
 10. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เช่น ฝาครอบใบมีดเครื่องตัดหญ้า ฝาครอบใบเลื่อย ฝาครอบสายพาน หรืออุปกรณ์ช่างต่างๆ เป็นต้น
 11. มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 12. มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่ชัดเจน
 13. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน
 14. มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษา
 15. มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจำปี
 16. มีแผนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของสถานศึกษา (ไม่รวมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย) และมีการดำเนินการ
 17. มีห้องพยาบาล และอุปกรณ์ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา พร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
 18. มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากร และมีการเผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคอันเนื่องจากการทำงานในสถานศึกษา
 19. มีห้องส้วม และอ่างล้างมือ สำหรับนักเรียน/นักศึกษา แยกชาย-หญิงที่พอเพียง
 20. มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาด ที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา บุคลากร ได้ใช้ก่อนการรับประทานอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่ม
 21. มีการจัดที่รับประทานอาหาร และที่พัก ที่เหมาะสม และถูกสุขลักษณะและบริเวณที่พักผ่อน ที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
 22. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ ระดับความดังของเสียง เป็นต้น
 23. มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัย
 24. มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครู อาจารย์ นักเรียน และมีการนำไปปรับปรุงแก้ไข
 25. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษา และการวางแผนป้องกันที่เหมาะสม
 26. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น การดูงานในศูนย์การเรียนรู้ ด้านความปลอดภัยฯ การเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์ ด้านความปลอดภัย การอบรมเรื่องความปลอดภัยขั้นต้น การรณรงค์ลดสูบบุหรี่ การจัดบอร์ด ความปลอดภัย 
 27. มีหนังสือ ตำรา หรือมาตรฐานเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า และ การเรียนรู้ของบุคลากร
 28. มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจราจร การสวมหมวกกันน็อค หรือการดูแลยานพาหนะรับ-ส่ง ใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น 
 29. มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชน หรือผู้ปกครอง หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา
 30. มีการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา
11 views since 16 August 2018