ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้าน STEM ศึกษา ในงาน Regional STEM Symposium 2019

อบรม/บริการวิชาการ

อ.ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายวิศรุต วิญญูเอกสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Social Impact และ หัวหน้าโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะครู บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่นส์ จำกัด ผู้แทนจากสถาบันอบรมพัฒนาครู Trainkru by LearnEducation ผู้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยขึ้นกล่าวในงาน Regional STEM Symposium 2019 เผยว่า “สำหรับประเทศไทย STEM ศึกษาได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก โดยมีการจัดตั้งศูนย์ STEM ศึกษาทั้งระดับชาติ และระดับภูมิภาค มีใจหลักของหลักสูตร คือการมุ่งให้นักเรียนสามารถมีทักษะที่ยั่งยืนในตลาดแรงงานระดับสากล โดยรัฐบาลได้มีการขอความร่วมมือจากภาคเอกชน และสถานศึกษาต่างๆให้เข้ามาช่วยสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ เพื่อให้ STEM ศึกษาพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประเทศไทย ยังคงมีความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของโรงเรียนทั่วประเทศ ทำให้ STEM ศึกษาไม่สามารถพัฒนาไปได้อย่างทัดเทียม โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่พบปัญหาความไม่สมดุลทางเพศสภาพในระบบ STEM ศึกษางาน Regional STEM Symposium 2019 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเวลาทั้งสิ้น 4 วันตั้งแต่วันที่ 27 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ขอบคุณภาพจาก
https://mgronline.com/entertainment/detail/9620000049484
Facebook: The HEAD Foundation

Views : 51
Please follow and like us: