การเขียนโครงการเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยโดยใช้ค่าลงทะเบียนวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (Research Supplies Fee) และ โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง IL ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้จัดโครงการ การเขียนโครงการเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยโดยใช้ค่าลงทะเบียนวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (Research Supplies Fee) และโครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง IL ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาของสถาบันฯ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการเขียนโครงการเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องรวมทั้งอาจารย์ในสถาบันฯ โดยมีคุณพิชามญชุ์ กาหลง และคุณวรนาฏ คงตระกูล เป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันที่ 3 ก.ย.62 ห้อง IL5 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

Views : 44
Please follow and like us: